Projekt „Międzypokoleniowego punktu konsultacji senioralnej szansą na rozwój kompetencji młodzieży”

Międzypokoleniowy punkt konsultacji senioralnej - plakat 1 dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest skierowany do młodzieży, studentów w wieku 15-29 lat z terenu województwa pomorskiego.
W ramach projektu przewidujemy szereg bezpłatnych form edukacji jak i wsparcia indywidualnego dla uczestników projektu- takich jak: przeprowadzenie weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych, warsztaty podnoszące kompetencje społeczne, praktyczne działania podnoszące kompetencje społeczne w formie staży i inicjatywy społecznych.
W ramach standardowych form edukacji poza szkolnej oferujemy: warsztaty, szkolenia, indywidualne doradztwo zawodowe, stypendia stażowe, inicjatywy społeczne.

W ramach projektu oferujemy studentom bezpłatne

Warsztaty:
Asertywność w efektywnej komunikacji
Komunikacja werbalna i niewerbalna
Zarządzanie stresem
Zarządzanie konfliktem
Kreatywność
Autoprezentacja
Negocjacje
Animacja senioralna
Zarządzanie czasem
Praca w grupie
Poruszanie się po rynku pracy
Praca metodą projektu społecznego
Animacja społeczna

Szkolenia:
szkolenie techniczne dot. obsługi platformy technologiczno – opiekuńczej
Senioralny punkt konsultacyjny
ORAZ

Indywidualne doradztwo zawodowe , Miesięczne Stypendium stażowe, Inicjatywy społeczne
Wyjazd integracyjny !

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adres emailowy: seniorpomorski@gmail.com lub poprzez FB ( tutaj aktywny link do FB) bądź telefonicznie pod nr tel. 784 061 575, 504 068 554

Comments are closed