Statut

Statut Stowarzyszenia PODAJ RĘKĘ

Nazwa, zakres i podstawa prawna działania.

& 1

1. Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie PODAJ RĘKĘ ; zwane jest dalej jako : Stowarzyszenie.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miłocin w województwie pomorskim.

6. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

& 2

1. Stowarzyszenie jest środowiskiem o charakterze wychowawczym i społeczno – edukacyjnym, którego celem działania jest prowadzenie działalności społeczno – kulturalnej, oświatowo – wychowawczej i charytatywno – opiekuńczej, także w zakresie szeroko pojętej profilaktyki w środowisku dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących oraz chorych, niepełnosprawnych, a także zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym.

2. W sposób szczególny działalność Stowarzyszenia jest skierowana do rodzin wielodzietnych, patologicznych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno – bytowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy zamieszkują tereny wiejskie oraz obszary o dużej skali bezrobocia

3. Podstawy wychowawcze i program pedagogiczny Stowarzyszenia oparte są na założeniach humanistycznej i chrześcijańskiej myśli pedagogicznej i społecznej.

4. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu ?Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie?.

5. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i delegatury terenowe zarówno w Polsce jak i za granicą.

& 3

Stowarzyszenie używa odpowiednich pieczęci.

& 4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,

2. współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,

3. utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą,

4. wieloraką pomoc dla dzieci, młodzieży i rodzin szczególnie potrzebujących oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

5. działalność świetlicowo – rekreacyjną, sportową i turystyczną,

6. tworzenie świetlic profilaktyczno – środowiskowych i przedszkoli społecznych

7. tworzenie szkół społecznych różnego typu i o różnym profilu

8. tworzenie i prowadzenie domów dziecka, placówek opiekuńczo ? wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, domów starców, domów samotnej matki, centrów integracji społecznej oraz innych ośrodków i miejsc o charakterze społecznym, opiekuńczym, wychowawczym, resocjalizacyjnym i zdrowotnym,

9. przygotowywanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych, w tym poprzez tworzenie i prowadzenie sklepów charytatywnych i innych działalności o charakterze gospodarczym,

10. działalność szkoleniową,

11. działalność wydawniczą i publicystyczną,

12. wychowywanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych, kulturalnych,

13. kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych,

14. promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, turystycznej, literackiej, plastycznej, itp.

15. organizację wielorakich form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działania w zakresie krajoznawstwa

16. ochronę i promocję zdrowia

17. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

18. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

19. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

20. działania na rzecz ratownictwa i ochrony ludności

21. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

22. promocję i organizację wolontariatu

23. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

24. pomoc prawną, doradztwo personalne oraz mediacje.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

& 5

Członkowie Stowarzyszenia, pozyskiwani poprzez nabór dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków uczestników,

3. członków honorowych.

Członków zwyczajnych i uczestników przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia .

& 6

1. Członkami zwyczajnymi są wychowawcy, nauczyciele, rodzice, opiekunowie pracujący na rzecz dzieci i młodzieży niepełnoletniej oraz podejmujący się realizacji innych działań statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkami uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnoletnia.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane i wspierające działalność lub szczególnie zasłużone.

& 7

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) uczestnictwa w działalności wychowawczej,

2) zgłaszania propozycji, wniosków, postulatów i domagania się ich rozpatrzenia i wdrożenia,

3) wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

4) posiadania legitymacji i noszenia odznaki.

2. Członkowie uczestnicy mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członkowie uczestnicy, którzy są małoletnimi, mogą uzyskać prawo przynależności do Stowarzyszenia po uzyskaniu i przedstawieniu Władzom Stowarzyszenia pisemnej zgody ich ustawowego przedstawiciela.

4. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, uczestniczyć w imprezach.

& 8

1. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek przestrzegania Statutu i obowiązującego Regulaminu Stowarzyszenia opracowanego przez jego Władze.

2. Ponadto członkowie mają obowiązek:

1) uczestniczyć w realizowanym programie formacyjnym,

2) przestrzegać decyzji Władz Stowarzyszenia,

3) uiszczać składki członkowskie ustalone przez Władze (oprócz członków honorowych),

4) zachowywać nienaganną postawę obywatelską i chrześcijańską.

3. Członkowie honorowi mają za zadanie wspieranie działań Stowarzyszenia i pomoc w realizacji jego celów.

4. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia Zarząd może udzielić członkowi: upomnienia, nagany, zawiesić w prawach członkowskich na okres do 1 roku bądź wykluczyć ze Stowarzyszenia.

5. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) śmierci członka

2) dobrowolnego wystąpienia po uprzednim wywiązaniu się z zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

3) wykreślenia z listy członków

6. Statut stowarzyszenia zabrania:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi?,

przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Władze Stowarzyszenia i reprezentacja

& 9

1. Władze Stowarzyszenia stanowią:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2) Zarząd Stowarzyszenia

3) Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa pięć lat i może być wielokrotnie ponawiana.

3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, w oparciu o liczbę uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów, ogłasza się wybory uzupełniające.

4. W organach organizacji nie może zasiadać osoba karana za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.

& 10

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowią je członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

& 11

1. Walne Zebranie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie zwyczajnie zbiera się przynajmniej raz w czasie trwania kadencji Władz.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

1) z inicjatywy Prezesa Zarządu ,

2) z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej

4) na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.

4. Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków.

& 12

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. zatwierdzenie programu działalności Stowarzyszenia opracowanego przez Zarząd Stowarzyszenia udzielanie absolutorium,

2. wybór Władz Stowarzyszenia: członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,

4. dokonywanie zmian w Statucie,

5. określanie wysokości składki członkowskiej oraz uchwalanie czasowego lub trwałego zwolnienia członka z obowiązku opłacania składki,

6. rozwiązywanie Stowarzyszenia.

& 13

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia,

2. Wybierani przez Walne Zebranie:

1) Wiceprezesi Zarządu w liczbie od trzech do ośmiu oraz osoby pełniące obowiązki Wiceprezesów

2) Sekretarz

3) Skarbnik,

& 14

Zadaniem Zarządu Stowarzyszenia jest:

1. programowanie, organizacja, nadzór i weryfikacja działalności Stowarzyszenia ,

2. opracowanie sprawozdania finansowo – merytorycznego,

3. opracowywanie i uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia,

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

4. dokonywanie weryfikacji poszczególnych członków,

5.podejmowania uchwał w sprawie otwierania, przejmowania i prowadzenia wielorakich dzieł zgodnych z zapisami niniejszego statutu, a także zatrudniania i zwalniania pracowników oraz ustalania warunków tych działalności i zatrudnienia,

6. podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami oraz instytucjami, urzędami i osobami fizycznymi,

7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

& 15

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo powołać do swojego składu nowe osoby (ze środowisk wymienionych w &6) na miejsce tych, które ustąpiły w czasie trwania jego kadencji, jednak w liczbie nie większej niż 50 % ogólnej liczby członków Zarządu Stowarzyszenia i tylko do końca trwania kadencji.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3. Uchwały podpisują: Prezes lub Wiceprezes, Sekretarz a dodatkowo w sprawach dotyczących finansów także Skarbnik.

4. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez Prezesa przynajmniej raz na kwartał.

5. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby sprawujące jakiekolwiek funkcje w organach kontroli i nadzoru Stowarzyszenia.

6. W Zarządzie nie mogą zasiadać osoby będące członkami rodziny lub krewnymi osób zasiadających w organie kontroli.

& 16

Do składania i podpisywania oświadczeń i umów w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

& 17

1. Komisja Rewizyjna w liczbie co najmniej trzech osób wybierana jest na Walnym Zebraniu na okres 5 lat i składa się z Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Stowarzyszenia,

2) przedkładanie Walnemu Zebraniu protokołów pokontrolnych.

3. Na rzecz osób zasiadających w Komisji Rewizyjnej nie może być wypłacany zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

& 18

Komisja Rewizyjna uchwala postanowienia zwykłą większością głosów, a w razie ich równości decyduje głos przewodniczącego.

Majątek i fundusze

& 19

1. O przeznaczeniu środków materialnych i finansowych decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Majątkiem dysponuje Zarząd Stowarzyszenia, według przygotowanego preliminarza.

3. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, zapisy, spadki, subwencje zarówno z kraju jak i z zagranicy; może także prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w zakresie wydawnictw, handlu, usług i produkcji przemysłowej, z której czysty zysk przeznaczony będzie na działalność statutową. Ponadto jego fundusz stanowią składki członkowskie, dobrowolne ofiary, dotacje, aukcje, licytacje, dochody ze zbiórek oraz majątku ruchomego i nieruchomego, a także prowadzonej działalności gospodarczej.

4. W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może wyodrębnić część majątku oraz przystępować do spółek lub spółdzielni.

5. Dla popierania celów statutowych Stowarzyszenie może ustanawiać fundacje.

6. Cały uzyskany dochód przeznaczany będzie wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Postanowienia końcowe

& 20

1. Rozwiązania Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej dwóch trzecich osób uprawnionych do głosowania.

2. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

3. Zmian w Statucie może dokonać na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.

& 21

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia.

Miłocin, dnia 24 października 2009 r.

Dodaj komentarz