Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim

RPO_EFS_poziom_color

 

Projekty partnerskie realizowane przez Stowarzyszenie ?Podaj Rękę? wraz z Powiatem Gdańskim oraz Gminami:

Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie

 Dla MarkaRegionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

1) „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja
Oś priorytetowa – 06. Integracja
Poddziałanie: 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT
Numer umowy: RPPM.06.01.01-22-0002/16-00
Ogólna wartość Projektu: 3.174.063,83 zł.
Kwota dofinansowania: 2.697.954,26 zł.

2) „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Usługi Społeczne
Oś priorytetowa – 06. Integracja
Poddziałanie: 06.02.01. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
Numer umowy: RPPM.06.02.01-22-0001/16-00
Ogólna wartość Projektu: 1.040.379,24 zł.
Kwota dofinansowania: 884.322,35 zł.

3) „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja – Miasto Pruszcz Gdański
Oś priorytetowa – 06. Integracja
Poddziałanie: 06.01.01. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT
Numer umowy: RPPM.06.01.01-22-0005/17-00
Ogólna wartość Projektu: 1.999.961,04 zł.
Kwota dofinansowania: 1.699.966,88 zł.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych województwa pomorskiego przygotowany został przez organizacje pozarządowej z naszego województwa program pod nazwą Metropolitalny System Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, którego niezwykle istotnym aspektem jest fakt, iż od początku ma on charakter partnerskiej międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców.

Jest on realizowany w oparciu o trzy najistotniejsze elementy i aspekty społeczne:

6.1.1. „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja + Miasto Pruszcz Gdański

D z i a ł a n i a :

Zadanie 1: Diagnoza społeczno – zawodowa uczestników
Dla każdego uczestnika opracowana będzie na podstawie przeprowadzonej diagnozy Indywidualna Ścieżka Reintegracji, z której wynikają kolejne kroki (działania) w ramach proponowanego wsparcia.

Zadanie 2: Wsparcie Psychologiczne
Uczestnicy obejmowani są:
a. warsztatami grupowymi
b. indywidualnym wsparciem psychologicznym
c. wsparciem w ramach grup wsparcia

Zadanie 3: Realizacja programu szkoleniowego
a. certyfikowane szkolenia specjalistyczne wynikające z potrzeb uczestników zawartych w IŚR wraz z egzaminem zewnętrznym
b. certyfikowane szkolenia zewnętrzne wynikające z potrzeb uczestników zawartych w IŚR wraz z egzaminem zewnętrznym
c. wsparcie asystentów osoby uczestniczących w ramach terytorialnego podziału wewnętrznego:
– gmina Pruszcz Gdański
– gminy: Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki
– gminy: Trąbki Wielkie, Kolbudy
– gmina Przywidz oraz działania krzyżowe w ramach całego powiatu gdańskiego

Zadanie 4: Doradztwo zawodowe
a. grupowe warsztaty doradcze
b. indywidualne doradztwo zawodowe

Zadanie 5: Wolontariat – jako istotny etap rozwoju osobistego poprzez zdobycie doświadczenia, prace w zespole, rozwój kompetencji kluczowych
a. grupowe warsztaty wolontariackie
b. praktyki wolontariackie
c. wsparcie opiekuna praktyk wolontariackich

Zadanie 6: Organizacja staży dla uczestników
a. stypendium stażowe
b. wsparcie brokera pracy
c. krótkoterminowe praktyki (job – shadowing)
d. wsparcie opiekuna stażu

Zadanie 7: Usługi wsparcia uczestników projektu
a. wsparcie specjalisty ds. wsparcia indywidualnego oraz pierwszego kontaktu
b. wsparcie psychologiczne i terapeutyczne
c. mieszkanie treningowe wraz ze wsparciem trenera/opiekuna mieszkania treningowego
d. świadczenia pomocowo – interwencyjne
e. specjalistyczne usługi doradcze
f. opieka nad osobami zależnymi w trakcie realizacji wsparcia
g. indywidualne i grupowe/rodzinne wsparcie ze strony specjalisty ds. integracji i rodziny
h. wsparcie terapeutyczne w ramach terapii uzależnień

Zadanie 8: Animacja lokalna jako aktywizacja mieszkańców oraz wsparcie środowiskowe
a. wsparcie animatora pracy – streetworkera
b. wsparcie animatora pracy – partyworkera
c. wsparcie animatorów lokalnych

6.2.1 ” Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Usługi Społeczne

D z i a ł a n i a :

Zadanie 1: Diagnoza społeczno – zawodowa uczestników
Dla każdego uczestnika opracowana będzie na podstawie przeprowadzonej diagnozy Indywidualna Ścieżka Reintegracji, z której wynikają kolejne kroki (działania) w ramach proponowanego wsparcia.

Zadanie 2: Wsparcie psychologiczne
a. indywidualne spotkania z psychologiem
b. warsztaty psychologiczne dla grupy wsparcia

Zadanie 3: Realizacja programu szkoleniowego
a. realizacja szkoleń w zakresie opieki nad osobami zależnymi
b. wsparcie asystenta osoby uczestniczącej
c. realizacja szkoleń w zakresie podstaw wolontariatu

Zadanie 4: Usługi wsparcia uczestników projektu
a. wsparcie psychologiczne/terapeutyczne (m.in. socjoterapeutyczne)
b. specjalistyczne usługi doradcze
c. wsparcie terapeutyczne w ramach terapii uzależnień
d. wsparcie rehabilitacyjne

Zadanie 5: Funkcjonowanie Lokalnego Centrum Usług Społecznych
a. animacja lokalna
b. wsparcie opiekuna Lokalnego Centrum Usług Społecznych
c. wdrożenie usług telemedycznych

3. Ekonomia Społeczna – działania realizowane z metropolitalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej mające na celu wypracowanie i wdrożenie ścieżek rozwoju ku przedsiębiorczości. Jednym z efektów będzie utworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w powiecie gdańskim

Dodaj komentarz