Żyj bezpiecznie

Żyj bezpiecznie i pomóż ratować życie innym

I. Opis problemu

Projekt ?Żyj bezpiecznie i pomóż ratować życie innych? jest propozycją kierowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
zadanie, które pragniemy wykonać jest odpowiedzią na bardzo konkretną potrzebę czasu. Wiąże się to w sposób szczególny z takimi oto realiami:

  1. Młodzież naszego kraju w coraz częstszych przypadkach wykazuje braki podstawowej cechy, która w życiu społecznym jest nieodzowna, a która w związku z różnymi zawirowaniami jest niemal nieobecna także w życiu dorosłych: jest to wrażliwość na drugiego człowieka.
  2. Jeśli braki wrażliwości połączymy z niemal przyjętą za normę wieku młodzieńczego bezmyślnością, bądź w bardziej przyjaznej formie ? brakiem zdolności czy też chęci przewidywania konsekwencji takich czy innych zachowań i postaw, lub braku tychże w konkretnych sytuacjach życiowych, to zdamy sobie sprawę z faktu, iż istnieje paląca potrzeba wyzwolenia w młodych szeroko pojętych postaw otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Bez tych podstawowych spraw trudno byłoby w ogóle mówić o organizacji szkolenia w zakresie ratownictwa medycznego, które nie jest niczym innym, jak właśnie niesienie pomocy, którzy w danym momencie tej pomocy potrzebują.
  3. Jeśli już uda się przekazać młodzieży motywację do wspomnianej otwartości na innych można mówić o kolejnym kroku, na którym nam zależy, a więc o samym ukazaniu problemu ratownictwa medycznego, a potem o przygotowaniu i przedstawieniu podstawowych zachowań, które w codzienności pomogą młodzieży być gotowymi do niesienia pomocy poszkodowanym w różnego wypadkach i sytuacjach zagrożenia.
  4. Jeśli do tego dodamy fakt, iż ostatnie tygodnie roku szkolnego to czas, w którym zespoły pedagogiczne robią wszystko, aby w sposób jak najbardziej atrakcyjny utrzymać młodzież w szkole i zaproponować im odpowiednio przygotowane i przeprowadzone zajęcia, podczas których znajdą oni dla siebie bardzo konkretną możliwość podniesienia swoich wielorakich umiejętności, jak również fakt, iż zaraz potem wyruszą oni na wakacje, gdzie statystycznie ma miejsce największa ilość wypadków i zagrożeń zdrowia i życia, to możemy powiedzieć, że jest to najlepszy czas na proponowane przez nas zajęcia, które pragniemy zorganizować dla młodzieży we współpracy z różnymi środowiskami, zgodnie z zapotrzebowaniem naszego Powiatu.

II. Beneficjenci

Projekt nasz skierowany jest do bardzo szerokiej grupy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Chcemy dotrzeć do jak największego grona uczniów, i jesteśmy przekonani, że ten cel zostanie przez nas osiągnięty.

III. Zakładane efekty

1. uwrażliwienie na potrzeby innych
2. wyrobienie postawy gotowości do niesienia pomocy w nagłych wypadkach
3. przekazanie wiedzy na temat działań i zachowań ratujących życie i zdrowie
4. wyrobienie motywacji do postawy wrażliwości na innych
5. praktyczne przygotowanie do niesienia pierwszej pomocy
6. inne

IV. Etapy realizacji projektu

Pierwszym etapem realizacji naszego projektu jest cykl spotkań z dyrektorami szkół, pedagogami, nauczycielami na danym terenie, podczas których porozumiemy się na temat proponowanych przez nas działań. Wstępne rozmowy na temat naszych propozycji są bardzo życzliwie odbierane przez dyrektorów i nauczycieli, i są oceniane jako ?potrzebne? i ?na czasie?.
Drugi etap to informacja i reklama, która dokona się poprzez osobiste spotkanie z uczniami, poprzez komunikaty w radiowęźle oraz poprzez afisze reklamowe, które pojawią się w każdym odpowiednim miejscu.
Trzeci etap to uzgodnienie grafiku prowadzonych zajęć.
Etap czwarty to realizacja projektu w postaci szkolenia młodzieży. Przebieg spotkania można ująć w następujące ramy:
1. Spotkanie wprowadzające.
2. Świadectwa wolontariuszy o doświadczeniu niesionej przez nich pomocy, które uratowało życie innym.
3. Spotkania w małych grupach tematycznych.
4. Dzielenie się owocami pracy w małych grupach.
5. Pokaz ratownictwa:
– medycznego
– pożarniczego.
6. Ćwiczenia w małych grupach.
7. Symulacja wypadków i zdarzeń losowych niosących zagrożenia życia i zdrowia.
8. Ewaluacja ? praca indywidualna.
9. Podsumowanie, rozdanie gadżetów ratownictwa medycznego, wręczenie dyplomu ukończenia podstawowego kursu wiedzy o ratownictwie medycznym.
10. Utworzenie Szkolnych Zespołów Pierwszej Pomocy.
Zakończenie szkolenia.
Taki lub podobny scenariusz proponujemy we wszystkich szkołach, które będą zainteresowane udziałem w projekcie. Liczymy również na to, iż przynajmniej część w uczestników szkoleń będzie wyrażać pragnienie udziału w pogłębiających zajęciach tego typu w ramach grup wolontarystycznych, których tworzeniem chcemy zająć się w kolejnym projekcie.

Spontaniczne Towarzystwo Pomocnych Serc

Projekt skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a jego głównym zadaniem jest promowanie postaw wolontarystycznych oraz szerzenie szeroko pojętego wolontaryzmu wśród młodzieży. Projekt zakłada jednocześnie szereg działań szkoleniowych i konferencyjnych połączonych z konkretnymi zadaniami niesienia pomocy innym. Kolejnym jego etapem jest możliwość przyłączenia się do istniejących lub zainicjowanie nowej grupy wolontarystycznej Spontanicznego Towarzystwa Pomocnych Serc w skrócie ?SPONTAN?. Grupy takie działają w wielu miejscach, są niezwykle aktywne i pomocne w realizacji działań podejmowanych przez ?Podaj Rękę?, i jednocześnie osoby te stanowią wspaniały wzór do naśladowania przez innych ? i to nie są bajki, gdyż to bardzo działa ! Z każdym rokiem liczba naszych wolontariuszy rośnie i rośnie?

Dodaj komentarz