Zapytanie ofertowe 2/ASK/RPO_WP/2019

Zapytanie ofertowe 1/ASK/RPO_WP/2019 

Zamawiający

Stowarzyszenie „Podaj Rękę”

Miłocin 23, 83-020 Cedry Wielkie

Zapytanie ofertowe nr 2/ASK/RPO_WP/2019

 1. W związku z realizacją projektów pn.:

1.1 „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja, nr wniosku RPPM.06.01.01-22-0002/16, realizowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego, Oś Priorytetowa 06 – Integracja, Działanie – 06.01 Aktywna Integracja, Poddziałanie – 06/01.01 – Aktywizacja Społeczno – Zawodowa – Mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

1.2 „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Aktywna Integracja – Miasto Pruszcz Gdański, nr wniosku RPPM.06.01.01-22-0005/17, realizowanego w ramach RPO Województwa Pomorskiego, Oś Priorytetowa 06 – Integracja, Działanie – 06.01 Aktywna Integracja, Poddziałanie – 06/01.01 – Aktywizacja Społeczno – Zawodowa – Mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

1.3 „Aktywni – Samodzielni – Kreatywni w powiecie gdańskim” – Usługi Społeczne Oś priorytetowa – 06. Integracja Poddziałanie: 06.02.01. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Numer umowy: RPPM.06.02.01-22-0001/16-00 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

 1. Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. zaprasza do przedkładania ofert na:

2.1. przygotowanie materiałów i narzędzi do realizacji zajęć o charakterze integracyjno-animacyjno-aktywizująco-terapeutycznych dla uczestników projektów wskazanych
w punkcie 1.:

 • dla projektu opisanego w punkcie 1.1 – 1 grupa x 50 osób
 • dla projektu opisanego w punkcie 1.2 – 4 grupy x 50 osób
 • dla projektu opisanego w punkcie 1.3 – 2 grupy x 40 osób

Kod Usługi CVP: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

2.2. Program zajęć jest przygotowywany dla uczestników projektów, którzy są ukierunkowywani na zwiększenie swojego zatrudnienia, są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby z niepełnosprawnościami) oraz ich najbliższego otoczenia (w tym dzieci i młodzież). Materiały i narzędzia muszą być przygotowane dla uczestników w różnym wieku – osoby dorosłe, oraz ich najbliższego otoczenia (w tym dzieci i młodzież).

2.3. Wykonanie zamówienia ustala się w terminach oddzielnych dla projektów wskazanych w punkcie 1. tj:

 • dla projektu opisanego w punkcie 1.1 w terminie od 01.05.2019r. – 30.06.2019r.
 • dla projektu opisanego w punkcie 1.2 w terminie 01.05.2019r. – 30.08.2019r.
 • dla projektu opisanego w punkcie 1.3 w terminie od 01.05.2019r. – 30.06.2019r.
 1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym .

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

3.1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.

3.2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

3.3. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie dokumentu finansowo księgowego.

3.4. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym
a Wykonawcą.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna:

 1. posiadać datę sporządzenia,

 

 1. zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 2. być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,
 3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę,

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć proponowany przykładowy zestaw materiałów plastycznych, zdobniczych (w tym do de coupage, zdobnictwa – papier, drewno, itp., wytwórstwo eco)  papierniczych itp. Oraz proponowany zestaw narzędzi do wykorzystania podczas realizacji zajęć integracyjno-animacyjno-aktywizująco-terapeutycznych.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

5.1. Oferta powinna być dostarczona: pocztą elektroniczną na adres: aktywni.biuro@gmail.com lub osobiście w biurze Zamawiającego (Miłocin 23, Cedry Wielkie) do końca dnia 25 kwietnia 2019 r.

5.2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wzywać wykonawców do uzupełnień ofert. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 1. Oceny oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1. Cena 70 %
 2. Atrakcyjność oferty narzędzi i materiałów 30%
 3. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem maila, który oferenci podadzą w złożonej ofercie.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela: Marek Olechnowicz tel. 504 068 554

 1. Formularz ofertowy
Nazwa Firmy  
Adres  
Telefon, email  
NIP  
Osoba do kontaktu  
Przedmiot zamówienia przygotowanie materiałów i narzędzi do realizacji zajęć integracyjno-animacyjno-aktywizująco-terapeutycznych dla uczestników projektów wskazanych w punkcie 1 zapytania ofertowego nr 2/ASK/RPO_WP/2019
Cena netto* dla uczestników projektów wskazanych w punkcie 1 zapytania ofertowego  nr 2/ASK/RPO_WP/2019. tj:

·         dla projektu 1.1 – ……………………..

·         dla projektu 1.2 – ……..………………

·         dla projektu 1.3  – ……………….……

VAT*  
Cena brutto dla uczestników projektów wskazanych w punkcie 1 zapytania ofertowego nr 2/ASK/RPO_WP/2019. tj:

·         dla projektu 1.1 – ……………………..

 

·         dla projektu 1.2 – ……………..………

 

·         dla projektu 1.3 – ……………..………

Oferta narzędzi

i materiałów

W formie załącznika

 

*JEŚLI DOTYCZY

Ponadto oświadczam/y, że:

– spełniam/y wszystkie kryteria wymienione w zapytaniu ofertowym;

– akceptuje/my termin oraz warunki realizacji i rozliczenia prac.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisy osoby/osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych Oferenta

Comments are closed